תחומי התמחות

שמאות לנזקי רכוש:

 • נזקי אש
 • נזקי מים
 • נזקי פריצה
 • נזקי טבע
 • נזקי עבודות קבלניות
 • נזקי אובדן רווחים ואובדן שוק
 • נזקי שבר מכני
 • נזקי זיהום סביבתי
 • נזקי ציוד אלקטרוני
 • נזקי ביטוח ימי
 • נזקי סייבר

נזקי חבויות:

 • נזקי חבות מוצר
 • נזקי השבה RECALL
 • נזקי מעבידים
 • נזקי גוף

סיקור לצורכי ביטוח ולצרכים אחרים:

 • ביצוע רישומים פיזיים, הערכות וקביעת סכומים הן לצורך ביטוח והן לבנקים למתן אשראי, לשותפויות ולצרכים כלכליים אחרים
 • ביצוע סיקורי סיכונים והגנות – בתאום עם הלקוח, עם מבטחים ועם מבטחי משנה
 • ביצוע סיקורי חבויות תוך התייחסות לצורכי המבוטחים, המבטחים ומבטחי משנה
 • סקרי שערוך למטרת שווי הוגן (IFRS) בהתאם לדרישות רשויות המיסוי, הבורסה והתקינה

חשוב לציין כי הפעילויות הנ"ל מבוצעות הן בארץ והן בחו"ל לפי צרכי ומיקומי פעילויות ורכוש הנוגעים בדבר